نمونه سؤال‌های سال‌های گذشته دبیرستان
پایانی اول (دی ماه):

● دانلود مجموعه سؤالات دی 93 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
پایه اول عمومی (2.75MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (3.65MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (5.02MB)
پایه چهارم تجربی، ریاضی و انسانی (4.49MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
پایه اول عمومی (1.5MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.8MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.5MB)
پایه چهارم تجربی، ریاضی و انسانی (1.8MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
پایه اول عمومی (1.14MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.87MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.85MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی (3.63MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (1.73MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.30MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.17MB)

● دانلود مجموعه سوالات دی 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
پایه اول عمومی (1.38MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.39MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.31MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.50MB)

● دانلود مجموعه سوالات دی 88 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
پایه اول عمومی (1.24MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.45MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.18MB)

پایانی دوم (خرداد ماه):

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 93 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.78MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.92MB)
پایه سوم تجربی (8.5MB)
پایه سوم ریاضی (8.2MB)
پایه سوم انسانی (7.2MB)
پیش دانشگاهی تجربی، ریاضی و انسانی (2.96MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.3MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.7MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (5.4MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.1MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.3MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (4.46MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.24MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.4MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.4MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.6MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (950KB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.31MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.76MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.22MB)
 
  
نمونه سؤال‌های کنکور
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 93 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 93 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (1.89MB)
کنکور سراسری 93 - رشته تجربی + کلید سؤالات (4.47MB)
کنکور سراسری 93 - رشته انسانی + کلید سؤالات (6.7MB)

● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 92 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 92 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (716KB)
کنکور سراسری 92 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 92 - رشته انسانی + کلید سؤالات (966KB)
کنکور سراسری 92 - رشته هنر + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 92 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (470KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 91 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 91 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته انسانی + کلید سؤالات (828KB)
کنکور سراسری 91 - رشته هنر + کلید سؤالات (931KB)
کنکور سراسری 91 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (506KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 90 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 90 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (723KB)
کنکور سراسری 90 - رشته تجربی + کلید سؤالات (711KB)
کنکور سراسری 90 - رشته انسانی + کلید سؤالات (638KB)
کنکور سراسری 90 - رشته هنر + کلید سؤالات (656KB)
کنکور سراسری 90 - رشته زبان‌های خارجی + کلید سؤالات (419KB)
 
  
نمونه سؤال‌های آزمون‌های علمی آموزش و پرورش
آزمون‌های کشوری پیشرفت تحصیلی:

● دانلود سؤالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد اردیبهشت 94 :
پایه اول (527KB)
پایه دوم تجربی (510KB)
پایه دوم ریاضی (526KB)

● دانلود سؤالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد بهمن 93 :
پایه اول (495KB)
پایه دوم تجربی (506KB)

● دانلود سؤالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد (همراه با پاسخنامه) اسفند 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (400KB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد اردیبهشت 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (437KB)
 
 
آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله اول:

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 93 :
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.45MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (2.04MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (850KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.36MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (675KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (784KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آبان 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (597KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.31MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (728KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (860KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.4MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 90 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (454KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (953KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (500KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (997KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (643KB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 89 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (624KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.85MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 88 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (647KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.66MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (869KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (2MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 87 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (673KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (741KB)
پایه دوم (انسانی) (344KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (827KB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 86 :
پایه اول (321KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (693KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (793KB)

آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله دوم:

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 94 :
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.25MB)
پایه سوم (ریاضی) همراه با پاسخنامه (879KB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 93 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (744KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (710KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.46MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (915KB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (553KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.32MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (773KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (815KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (467KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (946KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (564KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.15MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.11MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای فروردین 90 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (520KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.3MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 89 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (425KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (811KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (754KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 88 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (332KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (733KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (737KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (81KB)

● دانلود مجموعه سؤالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 87 :
پایه اول (159KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (384KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (440KB)
 
  
 
  
دانلود کتاب‌های تکمیلی سمپاد
کتاب محتوای تکمیلی سمپاد
 «شیمی 1»
سال اول دبیرستان:


كتاب محتواي تكميلي سمپاد
 «برنامه نويسي به زبان C»
سال اول دبيرستان:


كتاب محتواي تكميلي سمپاد
 «طراحي وب»
سال دوم دبيرستان: